گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی ابرکوه
 
قالب وبلاگ

معاونت آموزش و پروش نظری و مهارتی

کارشناسی تکنولوژی و گروههای اموزشی دوره ی متوسطه

 

 

 

بسمه تعالی

 

1-تاریخچه ی گروه های آموزشی

تشکل معلمان در فعالیت های آموزشی و پرورشی از دیر باز وجود داشته است. از جمله آیین نامه ی اجرایی دبیرستان ها که در سال 1338 به تصویب شورای عالی فرهنگ وقت رسیده است ,حاوی فصلی با عنوان شورای دبیرستان بوده که درآن تشکیل شورای اختصاصی دبیران (گروههای آموزشی معلمان)پیش بینی شده است.

شکل گیری گروههای آموزشی به شیوه ی فعلی حاصل دوران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی است . در سال 1359 طی بخشنامه ای به شماره 121-آ-ت مورخ 20/6/59 شیوه نامه ی گروه های آموزشی راهنمایی تحصیلی به استان ها ابلاغ گردید . با توجه به تاثیر چشمگیر آن در بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی ,دفتر آموزش عمومی وقت (ابتدایی ,راهنمایی و متوسطه ) طی بخشنامه ی شماره 2-2/46 مورخ 6/9/61 تشکیل گروه های آموزشی را به هر سه دوره ی تحصیلی تسری و به استان ها ابلاغ کرد . سپس در سال 1363 در آیین نامه ی اجرایی آموزش و پرورش همگانی (موضوع فصل ششم آیین نامه ) مصوب سیصد و نوزدهمین جلسه ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 4/8/62 تشکیل گروه های آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.

با توجه به سوابق فوق ,شاخص نیروی انسانی برای تشکیل گروههای آموزشی در تبصره ی 37 قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم توسعه ی  اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی به تصویب هیأت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است . و براین  اساس شیوه نامه های گروه های آموزشی به تفکیک سه دوره ی تحصیلی با امضای وزیر محترم وقت آموزش و پرورش به استان ها ابلاغ گردید .

 

 

2-ضرورت و جایگاه گروه های آموزشی

نظر به اینکه در حال حاضر نظام آموزش و پرورش کشور به شیوه ی متمرکز اداره می شود و گستردگی جغرافیایی ,تنوع اقلیمی و فرهنگی کشور و هم چنین رشد و توسعه ی نامتوازن مناطق آموزشی کشور در گذشته ایجاب می کند که برای رفع کاستی ها و نقایص مترتب بر شیوه ی اداری متمرکز راهکارهای مناسب برای مشارکت عوامل موثر در فرآیند آموزشی ,جستجو گردد تا بستر مناسبی برای اجرای سیاست ها و برنامه های مرکزی فراهم شود,گروههای آموزشی یکی از روش ها و راهکارهای مناسب برای رفع نسبی نقایص و رویکرد از نظام متمرکز به سیستم غیر متمرکز بوده ,بهترین جایگاه برای مشارکت موثر معلمان در امور برنامه ریزی آموزشی و پرورشی محسوب میشود.

بدون تردید استفاده ی بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل آموزشی ,انطباق برنامه ها وشیوه ها ی آموزشی با روند تغییر و تحولات ,به همکاری و هم فکری همه جانبه ی صاحبان اندیشه و اعضای محترم گروه های آموزشی نیاز دارد .

بدین ترتیب گروههای آموزشی باتوجه به شر ح وظایف و حیطه ی فعالیت های خود می توانند به عنوان اعضای علمی ,آموزشی و تخصصی ,زمینه ساز تشریک مساعی معلمان ,کارشناسان و صاحب نظران باشد تا ضمن انتقال نظرات معلم به معلم و متعلم ,رفع اشکال ها ,ابهام های آموزشی و کیفیت آموزش های سه دوره ی تحصیلی را بهبود بخشند.

 3-هدف کلی

 

هدف اصلی از تشکیل گروه های آموزشی ایجاد زمینه ی مناسب برای تبادل تجربیات موثر و فعال معملمان  ,همکاری و هم فکری با کارشناسان و برنامه ریزان نظام آموزش و پرورش از طریق تاثیر گذاری بر نهاده ها و فرآیند آموزشی شامل (بهبود روش ها ی تدریس,احیاء فرهنگ خلاقیت و نوآوری,اصلاح و بهبود برنامه ی درسی ,استفاده ی بهینه از منابع موجود و استقرار نظام کارآمد ارزشیابی آموزشی و ....)به نحوی که ما را در شناخت تنگناها و مشکلات آموزشی و پرورشی و ارایه ی راهکارهای مناسب برای اصلاح و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت کشور رهنمون سازد و در یک جمله افزایش کیفیت آموزشی می باشد.

 

4-اهداف تفصیلی

 

الف)تقویت روحیه ی مطالعه ,پژوهش و تحقیق در معلمان و متعلمان  و ارتقای سطح دانش علمی حرفه ای آنان .

ب)ایجاد زمینه برای تبادل تجربیات معلمان و استفاده از روش ها ی فعال و مناسب به منظور بهبود شیوه های یاددهی –یادگیری

ج)ایجاد تشکل مناسب برای معلمان به منظور مشارکت آنان در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت

د)فراهم آوردن زمینه ی مناسب برای احیای فرهنگ خلاقیت و نوآوری درمعلمان و دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشی و پرورشی.

ه)تقویت فرهنگ استفاده از تکنولوژی آموزشی و بهره جستن از امکانات و منابع موجود به ویژه IT

و)شناسایی مسائل ,مشکلات و نارسایی های آموزشی و پرورشی و ارائه ی راهکارهای مناسب برای اصلاح و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت

ز)کاهش تدریجی افت تحصیلی ,نهادینه کردن ارزشیابی مستمر و نظارت جامع بر فرآیند تدریس.

 

5-شورای هماهنگی گروههای آموزشی

 

به منظور برنامه ریزی ,هدایت و نظارت بر فعالیت های گروههای آموزشی اداره آموزش و پرورش د رهر ناحیه /منطقه شورایی مرکب از افراد ذیل تشکیل و با تشکیل جلسات منظم و مستمر  ماهیانه  ضمن بررسی و تصویب برنامه ها و فعالیت های گروههای آموزشی  برکار آن ها نظارت مستمر خواهد داشت.

 1. رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه/منطقه
 2. معاون اموزش و پرورش نظری و مهارتی
 3. کارشناس مسئول اموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی
 4. کارشناس تکنولوژی و گروههای  آموزشی متوسطه
 5. کارشناسان و صاحب نظران مدعو بر حسب نیاز و موضوع مورد بحث:

 

لازم است یک نسخه از صورت جلسات ماهیانه شورای هماهنگی گروه های آموزشی حاوی مباحث و مصوبات شورا در اولین فرصت پس از برگزاری جلسه به کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان ارسال گردد.

 

6-اهم وظایف شورای هماهنگی گروههای آموزشی منطقه –ناحیه

 

 1. سازماندهی و تعیین اعضای گروههای آموزشی طبق ساعات اعلام شده در این شیوه نامه و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی و با رعایت مقررات مربوطه
 2. تعیین محل استقرار گروه های اموزشی و فراهم نمودن تجهیزات ,امکانات و وسایل مورد نیاز آنها متناسب با شرح وظایف هر گروه آموزشی
 3. تعیین راهبردها واولویت های گروههای آموزشی با توجه به شرح وظایف آن ها و با درنظر گرفتن شرایط,ویژگی ها  و نیازها ی منطقه بر اساس تحلیل وضع موجود.
 4. بررسی و تصویب برنامه ی سالانه ی گروههای آموزشی
 5. بررسی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تنظیم شده ی گروههای آموزشی
 6. ارزشیابی مستمر و پایانی فعالیت ها و عملکرد گروههای آموزشی و شناسایی و تشویق گروه های آموزشی فعال تر ./

 

7-شرایط,ویژگی ها و نحوه ی انتخاب گروههای آموزشی

 

 1. شرایط و ویژگی های گروههای آموزشی :دبیری است با ویژگی های زیر:
  • حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (ترجیحا فوق لیسانس)
  • مرتبط بودن رشته ی تخصصی
  • مقبولیت علمی حرفه ای ,اخلاقی و اجتماعی در بین دبیران
  • توانایی مدیریت و برنامه ریزی
  • فعال ,علاقمند ,مبتکر و خلاق
  • موفقیت بالای حرفه ای و شغلی

 نحوه ی انتخاب سرگروه و اعضای گروه های آموزشی:

  • گروههای آموزشی دوره ی متوسطه بر اساس ساعات اختصاص یافته و تعداد مورد نیاز از طریق برگزاری انتخابات در یکی از جلسات مجمع عمومی با دعوت از دبیران رشته ی مربوطه انتخاب می شوند.

تبصره 1-پیشنهاد می شود به تعداد دو برابر مورد نیاز هر گروه آموزشی بر اساس رأی مخفی دبیران از بین افراد واجد شرایط انتخاب و سپس توسط شورای هماهنگی گروه های آموزشی به تعداد مورد نیاز (مندرج در جدول مربوطه)با رعایت کلیه ی ضوابط انتخاب و ابلاغ آنان توسط رئیس اداره به مدت یک سال صادر می شود.

تبصره 2-پس از مشخص شدن اعضای هر گروه آموزشی در اولین جلسه با نظر اعضا یک نفر به عنوان سرگروه انتخاب و مدیریت داخلی گروه را به عهده خواهد داشت.

 

  • هدایت و نظارت بر گروههای آموزشی دوره ی متوسطه ی نواحی و مناطق به عهده ی معاونت نظری و مهارتی (آموزشی)می باشد که با همکاری شورای هماهنگی گروه های آموزشی انجام میشود.
  • لازم است فعالیت های گروه های آموزشی مورد ارزیابی مستمر قرار گرفته و در صورت عدم کارآیی مطلوب هر یک از سرگروه  یا اعضای گروه های آموزشی و در هر موقع از سال تحصیلی بنا به تشخیص شورای هماهنگی گروههای آموزشی اداره می بایست افراد جدیدی برای گروه آموزشی مربوطه انتخاب و جایگزین گردد.

 

 

8-شرح وظایف کارشناس تکنولوژی و گروههای  آموزشی دوره ی متوسطه ی ادارات

 

 1. سازماندهی و تشکیل گروههای آموزشی و نظارت بر حسن انجام فعالیت آنان
 2. برنامه ریزی سالیانه ی فعالیت های گروه های آموزشی و تنظیم  تقویم اجرایی به تفکیک گروه ها و ارزشیابی از عملکرد و ارائه بازخورد به آن ها .
 3. برنامه ریزی جهت نظارت مستمر و جامع بر فرایند یاددهی –یادگیری معلمان از طریق بازدید و غیره
 4. مطالعه و بررسی نیروها و امکانات گروهها ی  آموزشی
 5. برنامه ریزی جهت ارتقای علمی –حرفه ای معلمان و انتقال تجربیات از طریق تشکیل همایش ها ,گردهمایی ها و مجامع عمومی دبیران
 6. شناسایی و معرفی نرم افزارهای آموزشی ,فیلم ,CD و غیره به معلمان و توجیه آنان در رابطه بانحوه ی کاربرد آن ها در آموزش
 7. بررسی نیازها و امکانات واحدهای آموزشی در رابطه با آموزشگاهها و کارگاهها
 8. برنامه ریزی و نظارت برآموزش از طریق تصویر(طرح رشد)
 9. برنامه ریزی ,آشنانمودن و ترغیب دبیران به استفاده از روش های فعال و مشارکتی تدریس (از طریق برگزار ی مسابقات علمی و آزمایشگاهی –جشنواره ی روشهای تدریس –روش هم یاری و ..)
 10. برنامه ریزی جهت استانداردسازی وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و نظارت بر استفاده ی بهینه از آنها
 11. نیاز سنجی برای آموزش ها ی ضمن خدمت فرهنگیان در رابطه با تکنولوژی آموزشی
 12. برنامه ریزی جهت بهره گیری مطلوی از آزمایشگاهها و کارگاهها
 13. برنامه ریزی برای شناسایی و به کارگیری نیروهای مجرب و توانمند به عنوان متصدی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 14. کارهای ارجاعی عند اللزوم

 


9-شرح وظایف گروهای آموزشی دوره ی متوسطه ی نظری و پیش دانشگاهی

 

 1. تهیه و تنظیم تقویم اجرایی سالیانه ی فعالیت های گروه اموزشی در طول سال تحصیلی در راستای اهداف(به تفکیک هر ماه)
 2. نیاز سنجی دور ه های مورد نیاز دبیران و پی گیری آن از طریق ضمن خدمت
 3. بررسی وضعیت دبیران درس مربوطه از حیث سابقه ی خدمت ,مدرک و رشته ی تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط ,گذراندن دوره های ضمن خدمت درس مربوطه و ..(از طریق برنامه بکفا که در منطقه موجود می باشد)
 4. شناخت و آگاهی از چگونگی طرح سوالات امتحانی مدارس ,همکاری در انتخاب طراحان سوال ,تصحیح اوراق امتحانی و ارزشیابی مستمر در کلاس های درس.

تبصره-لازم است سوالات امتحانی نوبت دوم (خرداد)توسط گروه های آموزش جمع آوری و ارزشیابی شده و با استفاده از فرم ارزشیابی سوالات امتحانی ,بازخورد مناسب به دبیران ارائه گردد.(در ادارات کوچک ,سوالات امتحانی به صورت متمرکز و توسط گروه ها ی آموزشی استان ارزیابی می گردد.)

 

 1. بررسی امکانات ,تجهیزات  و وسایل آموزشی و کمک آموزشی در درس مربوطه و نحوه ی استفاده ی دبیران از آنها و تشویق دبیران به استفاده ی بهینه از آنها
 2. تهیه و اجرا ی طرح های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی در درس مربوطه متناسب با نیازها و شرایط منطقه (با هماهنگی شورای تحقیقات سازمان ومنطقه)
 3. نقد و بررسی علمی محتوای کتب درسی (با اولویت کتب جدید التالیف)
 4. جمع آوری ,طبقه بندی و تدوین نظرات دبیران رشته ی مربوطه و ارسال به کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی دوره ی متوسطه ی استان (از طریق کارشناسی تکنولوژی و گروهای آموزشی متوسطه ی اداره ی مربوطه)
 5. تهیه ی سوالات امتحانی نمونه و ایجاد بانک سوال در درس مربوطه و طبقه بندی آن به روش مناسب جهت استفاده از آنها در طرح سوالات امتحانی
 6. تهیه و ارائه ی طرح درس نمونه برای هر درس با همکاری دبیران آن رشته و تشویق و ترغیب دبیران به استفاده از طرح درس در کلاس (باتاکید بر کتب جدید التالیف)
 7. بازدید و مشاهده  ی چگونگی انجام فعالیت های کلاسی و فرآیند تدریس دبیران در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی با هماهنگی مسئول آموزش متوسطه و بر اساس برنامه زمان بندی شده
 8. بازدید و نظارت بر چگونگی انجام امتحانات ,طرح سوالات امتحانی ,شیوه ی تصحیح و نمره گذاری سوالات ,بازبینی مجدد 5% اوراق امتحانی (قبل از اعلام نتایج امتحانی)و ...در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی با هماهنگی کارشناسی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اداره و با رعایت مقررات مربوطه.
 9. ارائه ی پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفی آموزش در درس مربوطه
 10. برنامه ریزی جهت افزایش و ارتقای سطح علمی –مهارتی دبیران(در زمینه های مختلف از جمله:تکنولوژی آموزشی-روشهای تدریس فعال,شیوه های ارزشیابی ,ارزشیابی مستمر ,طرح سوالات امتحانی و ...)از طریق تشکیل جلسات گرد همایی تخصصی و کارگاههای آموزشی.
 11. پاسخ گویی مستمر به سوالات دبیران منطقه و رفع اشکالات و ابهامات درسی و آموزشی آنان در درس مربوطه و پیگیری موضوع تاحصول نتیجه.
 12. بررسی وضعیت نمرات دانش آموزان با استفاده از محاسبه ی شاخص های آماری در درس مربوطه و بررسی و تجزیه و تحلیل علل احتمال افت تحصیلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش  تدریجی افت تحصیلی (نمرات از طریق برنامه سیستم متمرکز امتحانات منطقه تهیه و اقدام شود.)
 13. تشویق و ترغیب دبیران به استفاده از روش های تدریس فعال و مشارکتی
 14. فراهم نمودن زمینه ی تدریس علمی دبیران موفق و با تجربه و علاقمند در جلسات گردهمایی ومجامع عمومی گروه مربوطه
 15. انجام سایر کارهای ارجاعی کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه عنداللزوم
[ ] [ 23:23 ] [ گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب